Leveringsvoorwaarden
 

ALGEMENE VOORWAARDEN VLAKWERK PROJECTINRICHTING B.V.

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER  19310773 d.d. 28 september 2015

Artikel 1. DEFINITIES

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten door Vlakwerk Projectinrichting B.V. , hierna genoemd Vlakwerk. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.Vlakwerk.nl en worden op eerste verzoek gratis toegezonden;

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
1.3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Vlakwerk niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Vlakwerk is bevestigd.

Artikel 2. OFFERTE

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 90 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Vlakwerk desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order;

2.2. In prijscouranten, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, kleuren, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Vlakwerk niet. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen;

2.3. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de wederpartij geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vaste aanneemsom of dat het werk op regiebasis zal geschieden;

Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen wederpartij en Vlakwerk zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag;

Regiewerk: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem/haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk;

2.4. In de schriftelijke offerte wordt verder aangegeven:

A. De plaats en een omschrijving van het werk;

B. Of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke;

2.5. Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Vlakwerk zelf, dan wel in haar opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van Vlakwerk. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan Vlakwerk naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Vlakwerk gedaan verzoek franco aan haar te worden retour gezonden. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Vlakwerk gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen;

2.6. Aanbiedingen gelden niet voor vervolgopdrachten.

2.7. Een offerte is gebaseerd op uitvoering van het werk in één aaneengesloten werkfase binnen normale werkuren;
Artikel 3. OVEREENKOMST
3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Vlakwerk de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Vlakwerk en deze algemene voorwaarden;

3.2. De offerte dient door de wederpartij te worden ondertekend en te worden geretourneerd naar Vlakwerk. Wanneer de offerte niet is ondertekend gaat Vlakwerk er vanuit dat de offerte verwoord hetgeen partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

3.3. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de offerte of opdracht zijn opgenomen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht - van welke aard dan ook - moeten schriftelijk door Vlakwerk bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van oplevering komt door een wijziging te vervallen;

3.4. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden en materialen zullen door Vlakwerk als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon en/of kosten materialen;

3.5. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats;

a.     In geval van wijzigingen in de overeenkomst / uitvoering;

b.     In geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten;

c.     In geval van verrekenbare hoeveelheden;

d.     In geval van extra werk aan onvoorzien ondervloer;

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. Vlakwerk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal Vlakwerk de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De wederpartij zorgt ervoor dat Vlakwerk tijdig kan beschikken over:

a. De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen);

b. (Toegang tot) het gebouw waar het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie). De werklocatie dient bij aanvang werk klaar en schoon te zijn;

c. De te bewerken vlakke, blijvend droge, druk- en vormvaste ondervloeren dienen ontruimd, vrij toegankelijk en bezemschoon te zijn;

d. Voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen;

e. Aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water. De door Vlakwerk benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van wederpartij;

f. tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen;

Tevens dient wederpartij ervoor te zorgen dat:

g. Alle noodzakelijke veiligheid- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage / installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;

h. de werktemperatuur dient > 18 graden Celsius te zijn, de vloertemperatuur > 15 graden Celsius en de relatieve luchtvochtigheid bedraagt < 60 %;

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Vlakwerk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;

4.3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vlakwerk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Vlakwerk worden verstrekt;

4.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Vlakwerk de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de wederpartij is Vlakwerk gerechtigd de aanvang van de vervolgwerkzaamheden opschorten;

4.5. Materialen die niet gemonteerd kunnen worden vanwege onjuiste of onnauwkeurige maatvoering, het niet gereed zijn van de werkplek of foutieve opgave, zullen ongemonteerd worden achtergelaten. Dit laat onverlet de verschuldigdheid van de koopprijs voor deze zaken alsmede de montagekosten;

4.6. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Vlakwerk te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de wederpartij niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Vlakwerk openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 5. LEVERTIJD, LEVERING
5.1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen (op)levering geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige (op)levering is Vlakwerk dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;

5.2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van (op)levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Vlakwerk kan worden toegerekend;
- wederpartij jegens Vlakwerk tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
- wederpartij Vlakwerk niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren.

5.3. Indien levering wordt verhinderd door wederpartij is Vlakwerk gerechtigd zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij;

5.4. Vlakwerk is gerechtigd het werk in gedeelten op te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deeloplevering geen zelfstandige waarde toekomt;

Artikel 6. PRIJZEN
6.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Vlakwerk in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

6.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Vlakwerk gerechtigd deze prijswijziging(en) door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 20% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 7. BETALING
7.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
7.2. Facturatie kan geschieden op basis van voorschotfacturen, eventueel met tussenfactu(u)r(en) en een eindfactuur zulks afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg;

7.3. De hoogte van het voorschot, zijnde de aanloopkosten, wordt voor aanvang van de werkzaamheden overeengekomen en bestaat uit de kosten voor het te leveren materiaal en een gedeelte van het arbeidsloon;

7.4. Indien de totale opdracht boven het bedrag van € 5.000,00 komt, is Vlakwerk gerechtigd 50% van het orderbedrag voor aanvang in rekening te brengen;
7.5. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
7.6. Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is Vlakwerk alsdan bevoegd administratie- en/of incassokosten als een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 2,0% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;

7.7. Indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting, is Vlakwerk gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen;

7.8. Indien de betalingstermijn met 60 dagen is overschreden, zal de vordering ter incasso worden overgedragen. Alle door Vlakwerk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij. Hieronder vallen tevens de kosten van de juridische raadsman die belast is met de invordering;

7.9. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.
Artikel 8. ANNULERING
8.1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de order zijn alle door Vlakwerk ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 20% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Vlakwerk ten gevolge van de annulering geleden schade;

8.2. Een annulering dient aangetekend te worden verstuurd.

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1. Alle door Vlakwerk geleverde zaken en materialen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van Vlakwerk totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen;

9.2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

9.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Vlakwerk zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;

9.4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;

9.5. Voor het geval dat Vlakwerk haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Vlakwerk of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Vlakwerk zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10. RECLAMES EN GARANTIE

10.1. Vlakwerk garandeert dat voor alle door Vlakwerk geleverde en door derden gefabriceerde producten de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier;
10.2. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen echter niet op loon of uren. Deze komen voor rekening van de wederpartij. Een eventuele garantie op reparatiewerkzaamheden dient uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

10.3. De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen;

10.4. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Vlakwerk. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Vlakwerk in staat is adequaat te reageren. Vlakwerk zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;

10.5. Indien een klacht gegrond is, zal Vlakwerk de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

10.6. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Vlakwerk te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;

10.7. Reclame of garantie is niet mogelijk indien:

- de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

- de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;

- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Vlakwerk;

- wederpartij niet aan zijn/haar verplichtingen jegens Vlakwerk (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

- zonder schriftelijke toestemming van Vlakwerk door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht.

Artikel 11. OPSCHORTING EN ONTBINDING

11.1. Vlakwerk is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst Vlakwerk ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

- wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze uitblijft of onvoldoende is;

11.2. Voorts is Vlakwerk bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

11.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Vlakwerk op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Vlakwerk de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

11.4. Vlakwerk behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. KEURING EN RISICO OVERGANG
12.1. De werkzaamheden worden voor oplevering door Vlakwerk gecontroleerd. Wederpartij heeft - voor eigen rekening – het recht de zaken voor de oplevering te laten keuren door derden;

12.2. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;

12.3. Bij aflevering en voor verwerking of montage dienen de materialen direct door de wederpartij te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen binnen 48 uur te worden gemeld aan Vlakwerk in gebreke waarna ieder recht zijdens wederpartij komt te vervallen.

Artikel 13. OPNEMING EN GOEDKEURING

13.1. Opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van Vlakwerk en strekt ertoe, te constateren of Vlakwerk aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan;

13.2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door wederpartij aan Vlakwerk binnen 5 dagen schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan dient wederpartij voor akkoord te tekenen;

13.3. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien

en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte;

13.4. Kleine gebreken, welke in een onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van

goedkeuring, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Vlakwerk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Vlakwerk is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

14.2 Vlakwerk is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Vlakwerk of leidinggevende ondergeschikten;

14.3. Indien Vlakwerk aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

14.4. Indien Vlakwerk aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Vlakwerk in het voorkomende geval te verstrekken uitkering;

14.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vlakwerk aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Vlakwerk toegerekend kunnen worden;

- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

14.6. Vlakwerk is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld;
14.7. Vlakwerk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of het gegeven dat het project van de wederpartij onverzekerd is;

14.8. Vlakwerk is niet aansprakelijk voor constructieve aspecten en/of verborgen gebreken aan ondervloeren en vloer-/wandconstructies van het gebouw. Indien, bij het starten van de werkzaamheden stagnatie in de uitvoering ontstaat, veroorzaakt door in gebreke stelling van de wederpartij, waardoor Vlakwerk schade ondervindt zoals verleturen op arbeid, kosten gehuurd materieel, kosten derden opererend onder directe opdracht van Vlakwerk, zullen deze extra kosten gemaakte kosten worden doorberekend aan de wederpartij;

14.9. Indien materialen zijn geleverd door de wederpartij of deze heeft bedongen met bepaalde materialen te werken, is Vlakwerk niet aansprakelijk voor enig gebrek, schade of vertraging in de werkzaamheden.

14.10. De wederpartij is aansprakelijk voor alle risico's van ontvreemding, vervuiling, brand of beschadiging van de goederen, materialen en gereedschappen van Vlakwerk, zodra deze zich op het werk bevinden;

Artikel 15. OVERMACHT

15.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;

15.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Vlakwerk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vlakwerk niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Vlakwerk worden daaronder begrepen;

15.3. Vlakwerk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Vlakwerk haar verplichtingen had moeten nakomen;

15.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

15.5. Voor zover Vlakwerk ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Vlakwerk gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16. GEHEIMHOUDING / INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

16.1. Vlakwerk is - behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking - verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Dit betreft alle aan Vlakwerk verstrekte informatie, alsmede alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten. Tevens betreft dit alle door Vlakwerk aan wederpartij verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien;

16.2. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Vlakwerk of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben;

16.3. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Vlakwerk zich de rechten en bevoegdheden voor die Vlakwerk toekomen op grond van de Auteurswet;

16.4. Het eigendom van door Vlakwerk verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Vlakwerk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. Indien Vlakwerk aan wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is wederpartij gehouden - op eerste verzoek van Vlakwerk - het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Vlakwerk gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen;

16.5. Vlakwerk behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaam-heden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht;

16.6. Al het door Vlakwerk vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Vlakwerk niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
18.1. De vestigingsplaats van Vlakwerk is de plaats waar wederpartij aan zijn/haar verplichtingen jegens Vlakwerk moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
18.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Vlakwerk is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
18.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Vlakwerk gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

18.4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven;

18.5. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;

18.6. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

 

 

Projecten

  • Vlakwerk projectinrichtingen
  • Vlakwerk projectinrichtingen
  • Vlakwerk projectinrichtingen
  • Vlakwerk projectinrichtingen
  • Vlakwerk projectinrichtingen
  • Vlakwerk projectinrichtingen